Deklaracja dostępności

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.

 

Data publikacji strony internetowej:2012-08-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa www.biblioteka.kozlow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GBP w Kozłowie,
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie  posiadają opisy alternatywne: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GBP w Kozłowie,
 • nie wszystkie multimedia mają transkrypcję tekstową: zostały opublikowane przed 2020-09-23,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersja tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.

 

Strona nie posiada:

 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-10
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada wydelegowany przed Dyrektora pracownik GBP w Kozłowie.
E-mail: biblioteka@kozlow.pl
Telefon: 41 384 10 30 

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Bibliteki Publicznej w Kozłowie
Adres: Kozłów 303, 32-241 Kozłów
E-mail: biblioteka@kozlow.pl
Telefon: 41 384 10 30
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Dostępność architektoniczna

 

Budynek Główny GBP w Kozłoiwie, Kozłów 303
 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze w budynku są ogólnodostępne. Budynek nie posiada wind.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych –  barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.